PL
EN

Regulamin

obowiązuje od 1 listopada 2014 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.invest24.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczeniu usług, a ten przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Serwis świadczy wyłącznie usługi bezpłatne. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu.

Właścicielem i administratorem Serwisu jest OTP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kostki Napierskiego 14F  (kod pocztowy: 70-783 Szczecin), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000331156, NIP 527-259-55-24, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN (zwana dalej Administratorem).

3. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron www obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.invest24.pl.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług Serwisu.

3. Administrator/Usługodawca - podmiot zarządzający Serwisem, którym jest OTP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kostki Napierskiego 14F  (kod pocztowy: 70-783 Szczecin), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000331156, NIP 527-259-55-24, kapitał zakładowy 50.000,00.PLN.

4. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została przez niego wybrana podczas rejestracji Konta w Serwisie.

5. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik zarządza swoimi danymi oraz innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.

6. Polityka Prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.

§ 3 Rodzaj i zakres usług

1. Serwis oferuje wyłącznie usługi bezpłatne, aby jednak uzyskać do nich dostęp konieczna jest uprzednia rejestracja w Serwisie, polegająca na podaniu adresu e-mail i hasła.

2. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja w Serwisie i przystąpienie do korzystania z jego usług są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

3. Użytkownik w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:

 1. Adres e-mail,
 2. Hasło do Konta Użytkownika

4. Zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. Zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu,
 2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminie,
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych,
 6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
 7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.

5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem w ciągu 7 dni od czasu kiedy Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup akcji wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.

7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:

 1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane,
 2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności,
 3. Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.

9. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu.

§ 5 Konto Użytkownika

1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim.

2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest Login oraz hasło dostępowe, podane w trakcie procesu rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.

3.Konto nieużytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: pomoc@invest24.pl, podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.

§ 6 Forum

1. Dostęp do Forum posiadają wszyscy Użytkownicy, którzy posiadają aktywne Konto i zalogują się do Serwisu. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.

2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

3. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów komercyjnych, w szczególności do oferowania za jego pomocą towarów lub usług, a także informowania o takich ofertach.

4.Użytkownik korzystając z usługi powinien, celem ochrony swojej prywatności, powstrzymać się od podawania na Forum informacji osobistych, a zwłaszcza adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, numeru komunikatorów internetowych, adresu e-mail itp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe opublikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w § 6 pkt 2, 3, jak również prawo do blokowania uczestnictwa, jak również do usunięcia konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 7 Reklamacje

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@invest24.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

2. Zawarte w Serwisie informacje, dane, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawiają one tylko i wyłącznie subiektywe opinie autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest jego intencją dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu, newslettera lub webinaru transakcji, każdy Użytkownik powinien samodzielnie określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe danej transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.invest24.pl. Jednocześnie w Serwisie zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.

2. O treści zmian Użytkownik korzystający z usług serwisu zostanie powiadomiony przez Administratora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

3. Jednocześnie Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług Serwisu podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.